512bit.net
Vérité V1000 :: Vérité V2100 :: Vérité V2100

Rendition Vérité V2200

Specification Rendition graphics cards
Vérité V2200 Vérité V2200

Manli Rendition Vérité V2200 AGP 2x 4 Mb

Manufacturer Ramdac Slot GPU Memory DirectX OpenGL
Mhz µm Mhz Mb ns Type bit Bandwith
  Manli Vérité V2200 230 AGP 2x 55 .35 111 4 8 Sdram 64 888 5.0 1.0


Internet: